Algemene voorwaarden

 

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Dutch Motorcycle Company, gevestigd te Almere.

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle van Dutch Motorcycle Company afkomstige aanbiedingen, offertes, aan haar gegeven opdrachten, leveringen, diensten en/of door haar gesloten overeenkomsten hoe dan ook genaamd, alsmede op de uitvoering daarvan.
b. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Dutch Motorcycle Company zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).
c. Indien enige bepaling ven deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

2. Offertes
a. Alle offertes van Dutch Motorcycle Company zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering, als de levertijd en leverbaarheid betreft, tenzij schriftelijk anders vermeld.
b. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame. De betreffende gegevens zijn voor Dutch Motorcycle Company slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Dutch Motorcycle Company is vastgelegd. Offertes zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvraag door de afnemer verstrekte gegevens.

3. Overeenkomst
a. Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
b. Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen door personeel of namens Dutch Motorcycle Company door vertegenwoordigers en andere personen binden Dutch Motorcycle Company slechts indien deze afspraken/toezeggingen door Dutch Motorcycle Company zijn bevestigd.

4. Prijzen
a. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij aangegeven.
b. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, een verhoging van meer dan 6% ondergaan. of door welke andere oorzaak dan ook, is Dutch Motorcycle Company gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen
c. Tenzij schriftelijk, anders in de prijslijst of offerte vermeld, zijn de door Dutch Motorcycle Company opgegeven prijzen vermeld in Euro’s.

5. Levering
a. Tenzij schriftelijk anders in offerte of prijslijst vermeld, geschiedt levering franco afnemer. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de bestede goederen het magazijn of de opslagplaats van Dutch Motorcycle Company verlaten.
b. vanaf het moment van levering, daaronder begrepen het in 6a en 6b genoemde tijdstip is het geleverde voor rekening en risico van de afnemer. Nadat de levering plaats heeft gevonden gaat afnemer akkoord met de staat.
c. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Dutch Motorcycle Company schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Dutch Motorcycle Company nog een termijn van 14 dagen tot levering moet worden geboden.
d. Dutch Motorcycle Company is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, totdat de afnemer aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen jegens Dutch Motorcycle Company heeft voldaan.
e. Indien het vermoeden bestaat, dat aan betalingsverplichtingen niet kan worden voldaan, behoudt Dutch Motorcycle Company zich het recht voor om bestellingen onder rembours te leveren.

6. Afname
a. De afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke ven afname van het geleverde door de afnemer, behoudt Dutch Motorcycle Company zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag en vervoer) door te berekenen aan de afnemer.
b. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde goederen ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als de dag van levering.
c. Vanaf het moment van afname c.q. levering is het gebruik van het geleverde geheel voor rekening en risico van afnemer.
d. Afnemer verplicht zich al die maatregelen te nemen, die het gebruik door afnemer mogelijk maken, waaronder, doch niet uitsluitend, het registreren van het kenteken op eigen naam.
Indien afnemer e. niet tijdig tot het nemen van maatregelen overgaat, is afnemer aansprakelijk voor de schade, hoe ook ontstaan, en zal Dutch Motorcycle Company vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid.

7. Betaling
a. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld staat op de factuur, bij gebreke waarvan de afnemer van rechtswege in verzuim is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. De op de bank/giro-afschriften van Dutch Motorcycle Company aangegeven valutadag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.
b. De afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting of verrekening van hetgeen Dutch Motorcycle Company van hem te vorderen heef! met hetgeen hij meent op Dutch Motorcycle Company te vorderen te hebben.
c. Vanaf het moment waarop de afnemer in verzuim is tot aan de dag van de volledige betaling, is afnemer een vertragingsrente verschuldigd van 5% per maand, of gedeelte daarvan, onverminderd hel recht van Dutch Motorcycle Company op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
d. Alle kosten van invordering van het door de afnemer verschuldigde, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten, zijn voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Dutch Motorcycle Company verschuldigde incassokosten worden berekend conform het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van €500,-.
e. De afnemer is bij of na het aangaan van de overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Dutch Motorcycle Company telkens gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze zekerheidsverschaffing is Dutch Motorcycle Company gerechtigd tot opschorting van haarverplichtingen.
f. Betalingen van de afnemer aan Dutch Motorcycle Company zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens totvoldoening van de oudste openstaandefacturen.
g. Facturen van de afnemer die opgedeeld zijn in aanbetalingen en restbetalingen zullen altijd gebonden zijn aan een einddatum. Indien de afnemer deze einddatum overtreed zullen de eerdere deelbetalingen/aanbetalingen komen te vervallen zonder recht van retour en zonder aanspraak op de producten. De overeenkomst zal per einddatum ontbonden worden. Dutch Motorcycle Company zal aanbetaling/deelbetaling nimmer retourneren mits een product niet meer leverbaar is en er ook geen vervangende product te verkrijgen is.

8. Reclames
a. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij levering aanwezig dient te zijn, dient de afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of vervoersdocumenten te laten vermelden, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben afgenomen en te hebben goedgekeurd. Nadien worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen. Storingen of gebreken die redelijkerwijs niet bij levering konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 5dagen na aflevering van de geleverde goederen schriftelijk en gemotiveerd aan Dutch Motorcycle Company te worden gemeld.
b. Inden en voor zover de reclame door Dutch Motorcycle Company gegrond wordt bevonden, is Dutch Motorcycle Company uitsluitend verplicht naar keuze het/de gebrek(en) te herstellen dan wei de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
c. Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Dutch Motorcycle Company.
d. Retournering van het geleverde dient franco te geschieden en na voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Motorcycle Company onder door Dutch Motorcycle Company te bepalen voorwaarden.

9. Eigendomsvoorbehoud
a. Onverminderd hetgeen overigens in deze overeenkomst is bepaald, verblijft de eigendom van door Dutch Motorcycle Company aan de afnemer geleverde goederen bij Dutch Motorcycle Company tot het moment van volledige betaling door de afnemer van al hetgeen hij aan Dutch Motorcycle Company is verschuldigd uit hoofde van alle aan de levering(en) ten grondslag liggende (saldo)verplichtingen en alle vorderingen van Dutch Motorcycle Company wegens het tekortschieten door de afnemer inclusief rente, kosten en boete) ten aanzien van zodanige overeenkomsten.
b. Het is de afnemer niet toegestaan de door Dutch Motorcycle Company geleverde goederen in pand te geven of anderszins met een beperkt recht te bezwaren, zolang daarop een eigendomsvoorbehoud rust.
c. Dutch Motorcycle Company is gerechtigd om de geleverde goederen op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de afnemer of diens houders weg te doen halen indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt en/of het vermoeden bestaat dat de afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen. De afnemer is gehouden tot het verlenen van medewerking aan voornoemd weghalen van de goederen, eventueel door demontage, op straffe van betalingen aan Dutch Motorcycle Company van een boete van € 700,= per dag dat hij hiermee in gebreke is of blijft, zulks indien Dutch Motorcycle Company hierop uitdrukkelijk aanspraak maakt, onverminderd de overige rechten van Dutch Motorcycle Company op basis van de wet
d. De afnemer is gehouden om ingeval andere partijen aanspraak maken op goederen waarvan onderdelen onder he; eigendomsvoorbehoud ressorteren melding te maken van het hier geregelde eigendomsvoorbehoud en niet eerder tot uitlevering over te gaan dan na schriftelijke toestemming van Dutch Motorcycle Company.

10.Ontbinding schadevergoeding/opschorting/annulering
a. Indien de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, wordt toegelaten tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, een verzoek tot surseance van betaling indient dan wal beslag op het geheel of een
gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd, den wel enige verplichting jegens Dutch Motorcycle Company niet of niet geheel nakomt. of nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk opeisbaar zijn. Ook is Dutch Motorcycle Company gerechtigd per direct haar eigendom(men) op te halen.
b. Dutch Motorcycle Company is in de in 12a genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding en zonder de ingebrekestelling op rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist; de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of enig door de afnemer aan Dutch Motorcycle Company verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of alvorens verder te presteren eerst van de afnemer zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichting.
c. Indien afnemer, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Dutch Motorcycle Company op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst. Indien afnemer bij annulering de afname weigert van de reeds door Dutch Motorcycle Company aangeschafte zaken, waaronder materialen, al dan niet be-of verwerkt, is afnemer houden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Dutch Motorcycle Company te voldoen. Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

d. Indien afnemer een voertuig met kenteken, nieuw of gebruik, aanschaf kan de koop enkel binnen 24uur ontbonden worden. ( mist er niet meer dan 25km met de voertuig gereden is en de staat van deze voertuig exact het zelfde is als het moment van aanschaf) Een kenteken geregistreerde voertuig krijgt bij elk nieuwe eigenaar een registratie bij het rdw en verliest daarbij waarde. Indien afnemer toch wenst de koop te ontbinden dan kan dit enkel door Dutch Motorcycle Company overwogen worden als dit binnen 7 dagen na tenaamstellingvan van het voertuig gebeurt en indien de voertuig niet meer dan 25km gereden heeft, de staat van de voertuig exact het zelfde is als het moment van aanschaf en tegen een 25% verminderen van het aanschaf bedrag. Ook is Dutch Motorcycle Company niet verplicht aan het ontbinden mee te werken als deze situatie zich voor doen. Klantbestelling kunnen niet geretourneerd worden zonder handling fee, de kosten variëren erg en zijn afhankelijk van meerdere factoren. Een aanbetaling kom bij een annulering te vervallen en zal nimmer geretourneerd wordend.

11. Bescheiden hulpmiddelen e.d.
a. Door Dutch Motorcycle Company opgestelde, vervaardigde ter beschikking gestelde kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichtsopgaven of andere bij aanbiedingen of leveranties behorende bescheiden, alsmede hulpmiddelen zoals modellen, mallen, stempels, matrijzen en gereedschappen blijven, ook als de fabricagekosten aan de afnemer in rekening zijn gebracht, te allen tijde eigendom van Dutch Motorcycle Company en dienen op eerste verzoek aan Dutch Motorcycle Company te worden terug gegeven. Voor schade van de afnemer, van welke aard ook, kan Dutch Motorcycle Company nimmer aansprakelijk zijn.
b. Behoudens schriftelijke toestemming van Dutch Motorcycle Company staat de afnemer er voor in dat de in het vorige lid omschreven informatie niet wordt gekopieerd dan wel aan derden al dan niet voor weder verbruik ter inzage wordt gegeven of ter hand worden gesteld. Dutch Motorcycle Company is gerechtigd om van de afnemer te verlangen dat hij medewerking verleent aan de ondertekening van een door Dutch Motorcycle Company voorgelegde geheimhoudingsverklaring.
c. De kosten, verbonden aan de ontwikkeling van prototypen, komen ten laste van de afnemer.

12. Industriële C.q. intellectuele eigendomsrechten
a. Het is de afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen octrooien of andere rechten uit het door Dutch Motorcycle Company geleverde te verwijderen of te wijzigen. Daaronder begrepen zijn aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van het geleverde. Afnemer is gehouden dit beding als derdenbeding aan zijn afnemer op te leggen.
b. Dutch Motorcycle Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden, die worden veroorzaakt door zonder toestemming van Dutch Motorcycle Company in het geleverde aangebrachte wijzigen.

13. Overmacht
a. Indien Dutch Motorcycle Company door overmacht van blijvend of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Dutch Motorcycle Company gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van SIKOMBJ op betaling door de afnemer voor een reeds door Dutch Motorcycle Company verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtssituatie, dan wal de (verdere) uitvoering van overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal Dutch Motorcycle Company alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
b. Onder ovenmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor BTC Scooters tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijk-heden, brand overheidsmaatregelen, toeleveranciers, alsmede wanprestaties door zijn toeleveranciers, waardoor Dutch Motorcycle Company zijn verplichtingen jegens de afnemer niet (meer) kan nakomen.

14. Aansprakelijkheid
a. Met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van Dutch Motorcycle Company uitdrukkelijk beperkt tot het ten aanzien van reclames bepaalde, zodat Dutch Motorcycle Company in verband met de door haar geleverde goederen nimmer aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, vervolg schade daaronder begrepen en Dutch Motorcycle Company niet is gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen.
b. Eveneens is Dutch Motorcycle Company niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de afnemer of welke andere schade ook.
c. Mocht om wat voor reden ook Dutch Motorcycle Company aansprakelijk zijn, zal deze aansprakelijkheid van Dutch Motorcycle Company nimmer de waarde van de door haar geleverde zaak op die schade betrekking hebbend overtreffen, althans is zij daartoe gemaximaliseerd.

d. Onderhoudswerkzaamheden en reparatie’s  worden uitgevoerd en gecontroleerd zodat de kans op fouten geminimaliseerd wordt. Op onderhoudswerkzaamheden en reparatie’s wordt een garantie geleverd van 1 maand of 500km, welke van de 2 eerder komt zal gelden, en de garantie kan nimmer gelden op slijtage onderdelen. Ook al werken wij, team Dutch Motorcycle, met de grootsmogelijke zorg aan de motoren en scooters kan het zijn dat er restanten van vloeistoffen en/of vuil achter blijven en adviseren dan ook de scooter na een onderhoud of reparatie schoon te maken om eventuele vervuiling te voorkomen. In opdracht van de klant kan Dutch Motorcycle tegen meerprijs de motor of scooter ook schoon maken. Dutch Motorcycle Company kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor vervuiling of schade na aanleiding van restantvloeistoffen, olieen, koelvloeistof  en/of vuil.
e. Dutch Motorcycle Company is niet aansprakelijk voor de snelheid van de geleverde scooter en daar door ook niet aansprakelijk voor de eventuele uit voortvloeiende boetes en sancties.

15. Garantie
bij nieuwe scooters is de garantie is opgedeeld in 2 delen. Deel 1 dealer garantie deel 2 fabrieksgarantie.
a. dealer garantie is van toepassing op alle nieuw aangeschafte scooters voor een periode van 1 jaar met een maximum van 4000km. de dealergagantie loopt te gelijke tijd met de fabrieksgarantie. De dealergarantie komt te vervallen wanneer er een overschrijding van meer dan 10% is bij de voorgeschreven/ gecommuniceerde periodieke onderhoudsbeurten.
Zijn er garantie problemen die onder de dealer garantieperiode vallen dan zal Dutch Motorcycle Company zowel het onderdeel als mede de arbeid die nodig is om het probleem op te lossen voor rekening nemen. Op de dealer garantie zijn de zelfde uitstuitingen van kracht die ook bij de fabrieksgarantie van kracht zijn.
Garantie op reparatie is voor een duur van 1maand of 500km. Dutch Motorcycle Company is alleen verandwoordelijk voor de directe verhelping van de eerder gemaakte reparatie. Eventueele kosten extern van de reparatie zullen nimmer te verhalen zijn bij Dutch Motorcycle Company.
Uitsluitingen:
1. Slijtage onderheven onderdelen zoals: banden, remschijven, remblokken, kabels, v-snaren, lampen, bougies, zekeringen, accu’s, rubbers, olie, luchtfilters, frictiematerialen, toeters, regelaars en relais.
2. Schade die voorkomt uit het niet tijdig laten uitvoeren van de reguliere onderhoudsbeurten door Dutch Motorcycle Company.
3. Alle schade die het gevolg zijn van reparaties, aanpassingen of onderhoud die niet door Dutch Motorcycle Company wordt voorgeschreven of zijn uitgevoerd.
4. Wanneer er door de consument zelf of een andere bedrijf aan de door Dutch Motorcycle Company geleverde scooter gesleutelen, monteren, demonteren en opvoeren word zal de dealergarantie komen te vervallen.
5. Alle schade die voortkomt door een hogere belasting dan staat beschreven, in het instructieboekje.
6. Schade die voorkomt door ongevallen.
7. Scooters die gebruikt worden voor verhuur.
8. Alle schade die voorkomt uit natuurrampen, weersomstandigheden, diefstal, brand enz.
9. Alle schade die voortkomt uit producten zoals: water, zout, olie, rook, zeewater, vogeluitwerpselen en dergelijke.
D. Dutch Motorcycle Company kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor:
1. Kosten van periodiek onderhoud.
2. Afleveringskosten.
3. Kosten voortkomend uit werk wegens voordien ondeugdelijk en/of slecht uitgevoerd werk van anderen.
4. Bijkomende kosten gemaakt i.v.m. een schadeclaim door bijvoorbeeld wegsleepkosten, telefoonkosten, hotel-dinerkosten, gederfde inkomsten, kosten voor vervangend vervoer of enige ander kosten tijdens de reparatieperiode.
b. fabieksgarantie
De fabrieksgarantie voorwaarden kunt u vinden in de bijgeleverde garantievoorwaarden die bij de scooter geleverd is of u kunt de website van de fabrikant raadplegen. Indien u hier hulp bij nodig heeft zal Dutch Motorcycle Company u hier mee kunnen ondersteunen.
Tweedehandse scooters
De garantie bedraagt 1 maand met een maximum van 1000km tenzij vermeld staan op de aanschaf factuur. De garantie is uitsluiten op de motorblok tenzij vermeld staan op de aanschaf factuur.
Uitsluitingen:
1. Slijtage onderheven onderdelen zoals: banden, remschijven, remblokken, kabels, v-snaren, lampen, bougies, zekeringen, accu’s, rubbers, olie, luchtfilters, frictiematerialen, toeters, regelaars en relais.
2. Schade die voorkomt uit het niet tijdig (  maximaal 10% overschrijding ) laten uitvoeren van de reguliere onderhoudsbeurten door Dutch Motorcycle Company.
3. Alle schade die het gevolg zijn van reparaties, aanpassingen of onderhoud die niet door Dutch Motorcycle Company wordt voorgeschreven of zijn uitgevoerd.
4. Wanneer er door de consument zelf of een andere bedrijf aan de door Dutch Motorcycle Company geleverde scooter gesleutelen, monteren, demonteren en opvoeren word zal de dealergarantie komen te vervallen.
5. Alle schade die voortkomt door een hogere belasting dan staat beschreven, in het instructieboekje.
6. Schade die voorkomt door ongevallen.
7. Scooters die gebruikt worden voor verhuur, racen, stunten of soortgelijke misbruik.
8. Alle schade die voorkomt uit natuurrampen, weersomstandigheden, diefstal, brand enz.
9. Alle schade die voortkomt uit producten zoals: water, zout, olie, rook, zeewater, vogeluitwerpselen en dergelijke.
D. Dutch Motorcycle Company kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor:
1. Kosten van periodiek onderhoud.
2. Afleveringskosten.
3. Kosten voortkomend uit werk wegens voordien ondeugdelijk en/of slecht uitgevoerd werk van anderen.
4. Bijkomende kosten gemaakt i.v.m. een schadeclaim door bijvoorbeeld wegsleepkosten, telefoonkosten, hotel-dinerkosten, gederfde inkomsten, kosten voor vervangend vervoer of enige ander kosten tijdens de reparatieperiode.

16. Taxatie

De kosten van een schadetaxatie ( incl. afhandeling met de schade expert) zijn 10% van het schade bedrag met een minimum van € 50,00 en een maximum van 10% van de nieuwwaarde van de scooter incl accessoires. Indien de schade volledig bij ons gerepareerd wordt of als u,bij een totaalschade, een nieuwe scooter bij ons aanschaft, voor de zelfde waarde of meer, zullen de kosten van de taxatie in mindering gebracht worden op het totaalbedrag.

17. Stallingskosten
Wanneer er een voertuig bij Dutch Motorcycle Company gestald staat waar nog geen werkorder voor is aangemaakt, en door de klant nog geen specificatie van de werkzaamheden is afgegeven of danwel geen akkoord heeft gegeven op de adviezen voor werkzaamheden door Dutch Motorcycle Company, zijn wij genoodzaakt na 5 werkdagen, stallingskosten in rekening te brengen. De hoogte van de stallingskosten zijn €10,00 per dag, deze kosten zijn noodzakelijk en vertegenwoordigen de verzekeringskosten en de kosten voor de ruimte die uw voertuig in beslag neemt. (voor grotere voertuigen zullen er verhogingen plaats vinden in de dagkosten). De hoogte van de totale stallingskosten is niet onderhandelbaar.

18. Geschillen
a. Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten van Dutch Motorcycle Company is Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen tussen Dutch Motorcycle Company en afnemer zullen bij uitsluiting voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter ter plaatse van de vestiging van Dutch Motorcycle Company.